Varlık Barışı’nın ayrıntıları belli oldu

Varlık Barışı’nın ayrıntıları belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yasalaşan Varlık Barışı düzenlemesinin işleyişine ilişkin esaslar belli oldu.

Son başvuru tarihi 31 Mart 2023 olarak belirlenen düzenlemeden yararlanmak isteyenler, bildirdikleri tutarı aynı ay içinde yüzde 50 oranında artırıp, eksiltebilecek. Beyandan itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi gereken varlıklar, banka hesabında en az bir yıl kalması koşuluyla vergiden muaf olacak. Varlık Barışı’na konu varlıklar için vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulması gerekmeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile Varlık Barışı düzenlemesinin ayrıntıları açıklandı. Buna göre, gerçek ve tüzel kişiler, Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen ilgili hükümlere paralel olarak yurt dışı ve yurt içi Varlık Barışı uygulamasından 31 Mart 2023’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirim veya beyanda bulunmak suretiyle yararlanabilecek. Bu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak. Bildirimler, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilecek.

HESAPLARDA EN AZ 1 YIL TUTULAN VARLIKLARDAN VERGİ ALINMAYACAK

Bankalar, kendilerine bildirilen varlıkların değeri üzerinden 30 Eylül 2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 1, 1 Ekim 2022 tarihi ila 31 Aralık 2022 tarihi arasında yapılan bildirimler için yüzde 2, 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 3 oranında vergiyi peşin olarak tahsil edecek. Bildirimi izleyen ayın 15. günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bağlı bulundukları vergi dairesine ödenecek.

Beyan edilen varlıkların Türkiye’deki banka ve aracı kurumlardaki hesaplarda en az 1 yıl süreyle tutulması halinde vergi oranı sıfır olarak uygulanacak ve bu kapsamda ödenen peşin vergiler ilgilinin başvurusu üzerine iade edilecek.

DÜZELTME BİLDİRİMİ AYNI AY İÇİNDE YAPILABİLECEK

Varlık Barışı’ndan yararlanmak isteyen kişiler, başvurdukları tutarı aynı ay içinde bildirmek koşuluyla yüzde 50 artırabilecek ya da indirebilecek. Tebliğde bu örnekle anlatıldı. Örneğe göre, ağustos ayında 5 milyon TL karşılığı döviz bildiriminde bulunan gerçek bir kişinin, aynı ay içerisinde bildirdiği tutarı 2,5 milyon TL’ye düşürmek ya da 7,5 milyon TL’ye çıkarmak istemesi halinde ilk bildirimine ilişkin düzeltme bildirimi vermesi gerekecek.

VARLIKLARIN 3 AY İÇİNDE TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ GEREKİYOR

Varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi ya da transfer edilmesi, tarh edilen verginin süresinde ödenmesi, varlıkların defter tutan mükelleflerce kanuni defterlere kaydedilmesi ve bu kıymetler için pasifte özel fon hesabı açılması, bu fon hesabının ve varlıkların 2 yıldan önce işletmeden çekilmemesi ve fon hesabının sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılmaması halinde beyana konu tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak.

TÜRKİYE’DE BULUNAN VARLIKLARDAN YÜZDE 3 ORANINDA VERGİ TAHSİL EDİLECEK

Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31 Mart 2023 tarihine kadar vergi dairelerine veya elektronik ortamda beyan edilerek uygulama kapsamına alınabilecek. Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar da uygulamadan yararlanabilecek. Bu kişilerin taşınmazlar dışındaki varlıklarını beyan tarihi itibarıyla banka veya aracı kurumlarda açılan hesaplara yatırmaları ve bu durumu belgelemeleri gerekiyor. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince yüzde 3 oranında vergi tahsil edilecek.

Bildirim veya beyan konusu yapılarak kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen varlıklar hakkında Vergi Usul Kanunu’nda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacak. Ödenen vergiler, hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecek.

Bildirim süresi sona erdikten sonra bildirimlere ilişkin yapılan düzeltme talepleri dikkate alınmayacak.

Paylaş