14 Ekim 2019 Pazartesi

Erdoğan, örtülü ödenek harcamasıyla rekor kırdı!

Erdoğan, örtülü ödenek harcamasıyla rekor kırdı!.. 2011’de 391 milyon TL, 2012’nin ilk 8 ayında 587 milyon TL harcadı. Paranın nereye gittiği ise “gizli” diye açıklanmıyor.

16 Ekim 2012 Salı 13:00
Erdoğan, örtülü ödenek harcamasıyla rekor kırdı!
AKP dö­ne­mi­ne ait büt­çe ra­kam­la­rı in­ce­len­di­ğin­de en dik­kat çe­ken “ör­tü­lü öde­ne­k”­e ay­rı­lan pa­ra olu­yor. Ör­tü­lü öde­nek, Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan giz­li hiz­met gi­der­le­ri için har­ca­nan pa­ra­yı ifa­de edi­yor. Bu ra­kam AKP dö­ne­min­de ade­ta re­kor kır­dı.

2011 ve 2012’de zir­ve

AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu ya­na ör­tü­lü öde­nek için büt­çe­ye ko­nan mik­tar ile ya­pı­lan har­ca­ma ara­sın­da bü­yük oran­da fark­lı­lık­lar bu­lu­nu­yor. Ör­tü­lü öde­nek­te­ki baş­lan­gıç mik­ta­rı ile yıl so­nun­da­ki har­ca­ma ara­sın­da­ki en bü­yük uçu­rum ise 2011 ve 2012’de ger­çek­leş­ti. 2011’de ör­tü­lü öde­nek için ay­rı­lan baş­lan­gıç mik­ta­rı 500 bin TL idi. Ama Er­do­ğan, top­lam 391 mil­yon li­ra har­ca­dı. Bu ra­kam, 2012’nin ilk 8 ayın­da 587 mil­yon TL ol­du. Ya­ni son 10 yı­lın en yük­sek dü­ze­yi­ne çıktı. Sadece tem­muz ve ağus­tosta ör­tü­lü öde­nek­ten 156 mil­yon TL har­can­dı. Erdoğan, iktidara geldiğinden bu yana örtülü ödenekten yaklaşık 3 milyar lira harcadı.

“Giz­li­” di­ye açık­lan­mı­yor

Ör­tü­lü öde­nek­ler­le il­gi­li sık sık so­ru öner­ge­le­ri ve­ren CHP’li Ka­mer Genç, “Büt­çe gö­rüş­me­le­rinde ör­tü­lü öde­nek­te baş­lan­gıç­ta kü­çük bir mik­tar yer alı­yor. An­cak bu mik­tar es­ki ra­kam­la 700-800 tril­yo­na ula­şı­yor­. Bu ko­nu­da­ki so­ru­la­ra da ‘giz­li­’ ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le bil­gi ve­ril­mi­yo­r” de­di. CHP’li Atil­la Sa­v’­ın, ör­tü­lü öde­nek­le il­gi­li so­ru­su­na ise şu cevap verildi: “Ör­tü­lü öde­ne­ğin tah­si­si il­gi­li Ba­kan­la­rın ve Baş­ba­ka­n’­ın so­rum­lu­ğun­da­dır.”

LİBYA’YA ÖRTÜLÜDEN 300 MİLYON DOLAR!..

Ör­tü­lü öde­ne­ğin, ka­pa­lı is­tih­ba­rat ve ka­pa­lı sa­vun­ma hiz­met­le­ri, dev­le­tin mil­li gü­ven­li­ği ve yük­sek men­fa­at­le­ri ile dev­let iti­ba­rı­nın ge­rek­le­ri, si­ya­si, sos­yal ve kül­tü­rel amaç­lar için kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Ör­tü­lü öde­nek pa­ra­sıy­la giz­li ope­ras­yon­lar da ya­pı­lı­yor. Lib­ya­’da Mu­am­mer Kad­da­fi dö­ne­mi­ni bi­ti­ren Lib­ya­lı mu­ha­lif­le­re ve­ri­len 300 mil­yon do­la­rın da ör­tü­lü öde­nek­ten har­can­dı­ğı id­di­alar ara­sın­da.

MUHALİFLERE PARA GÖNDERİLDİ İDDİASI

Ya­sa ge­re­ği ör­tü­lü öde­ne­ğin ne­re­ye har­can­dı­ğı açık­lan­mı­yor. Bel­ge­le­ri de har­ca­ma son­ra­sı im­ha edi­li­yor. Ör­tü­lü öde­nek ta­ma­men Baş­ba­ka­n’­ın ini­si­ya­ti­fin­de. An­cak bu sa­de­ce “Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­dı­ğı­” an­la­mı­na gel­mi­yor. Baş­ba­ka­n’­ın em­riy­le di­ğer ba­kan­lık­lar ve ku­rum­lar da ör­tü­lü öde­nek­ten ya­rar­la­na­bi­li­yor. Bu ku­rum­la­rın ba­şın­da Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı (MİT) ge­li­yor. Son gün­ler­de ise Su­ri­ye­li mu­ha­lif­le­re ör­tü­lü öde­nek­ten pa­ra gön­de­ril­di­ği id­di­ala­rı ko­nu­şu­lu­yor.

HANGİ BAŞBAKAN ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN NE KADAR HARCAMA YAPTI?

Çil­ler, 5.3 mil­yon li­ra pa­ra har­ca­dı

1993 yı­lın­da Baş­ba­kan ol­du. 1996 Mar­t’­a ka­dar Baş­ba­kan­lık yap­tı. İk­ti­dar­da ol­du­ğu son iki yıl­da top­lam 5.3 mil­yon li­ra ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­sı ya­pıl­dı. Çil­le­r’­in, do­lan­dı­rı­cı ol­du­ğu or­ta­ya çı­kan Sel­çuk Par­sa­da­n’­a örtü­lü öde­nek­ten pa­ra kap­tır­dı­ğı id­di­a edil­miş­ti.

Erbakan, 6.3 mil­yon li­ra­lık har­ca­ma yap­tı

Re­fah- Yol hü­kü­me­ti dö­ne­min­de Ha­zi­ran 1996- Ha­zi­ran 1997 ara­sı Baş­ba­kan­lık yap­tı. O bir yıl­da da ör­tü­lü öde­nek­ten 6.3 mil­yon TL har­ca­dı. Ör­tü­lü öde­nek­ten Çe­çen­le­re pa­ra ak­ta­rıl­dı­ğı id­dia edil­miş­ti. Er­ba­kan, par­ti­si­ne “Bu ko­nu­da ko­nuş­ma­yı­n” ta­li­ma­tı ver­miş­ti.

Yılmaz, Ör­tü­lü büt­çe­sin­den 8.8 mil­yon TL git­ti

Ana­va­tan Par­ti­si es­ki Ge­nel Baş­ka­nı Me­sut Yıl­maz, Ha­zi­ran 97’den Ocak 1999’a ka­dar Baş­ba­kan­lık kol­tu­ğun­da otur­du. Sa­de­ce 1998 yı­lın­da ör­tü­lü öde­nek­ten 8.8 mil­yon TL har­ca­dı. Mesut Yıl­maz dö­ne­mi­nde yapılan ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­la­rı da çok ko­nu­şul­du.

Ecevit, 170 mil­yon TL’­lik öde­nek kul­lan­dı

Ocak 1999’da­ki se­çim­ler­den son­ra Baş­ba­kan ol­du. AKP dö­ne­mi­ne ka­dar da Baş­ba­kan­lık kol­tu­ğun­da otur­du. İk­ti­dar­da­ki 3 yıl­da top­lam 170 mil­yon TL ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­sı yap­tı. Bülent Ece­vit dö­ne­min­de en çok kay­nak ise is­tih­ba­rat har­ca­ma­la­rı­na ak­ta­rıl­dı. 

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  
  www.altiokhaber.com Twitter

  www.altiokhaber.com

  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz: